KSIĘGOWOŚĆ

• prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

• obsługa kadrowo-płacowa

• sporządzanie sprawozdań dla celów rachunkowych, podatkowych oraz statystycznych

FINANSE

• bieżący nadzór nad rozrachunkami w zakresie terminów spływu należności oraz terminów płatności zobowiązań,

• bieżące przygotowywanie poleceń przelewów, sporządzanie kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych itp.

DORADZTWO

• doradztwo finansowo-księgowe

• wsparcie w zakresie kontaktów oraz negocjacji z bankami i instytucjami finansowymi

• doradztwo prawne

• konsulting w obszarze rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych, alarmowych

TELEINFORMATYKA

• outsourcing informatyczny i telekomunikacyjny dla firm i instytucji, poszukujących nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w tej dziedzinie

• dostawa sprzętu komputerowego ,oprogramowania, usług internetowych

Metody świadczenia usług

Świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem powszechnych technik przekazu elektronicznego i Internetu. Zaprezentowane poniżej metody wskazują jedynie przykładowe możliwości korzystania z usługi. W każdym przypadku rozpoczęcie współpracy poprzedzone jest dokładną analizą potrzeb i możliwości techniczno – organizacyjnych klienta, związanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności. Założenia obsługi przedsiębiorstw, dla których usługi świadczone są w oparciu o prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz obsługi kadrowo – płacowej opierają się na zdalnym dostępie do serwera OFC. Klient otrzymuje konta dostępowe wraz z oprogramowaniem do bezpiecznego połączenia z serwerem.

Po zalogowaniu do serwera klient otrzymuje dostęp do modułów oprogramowania z których korzysta. W podstawowej cenie klient otrzymuje dostęp do modułu faktur sprzedaży oraz modułu kasowego, z pomocą którego generowany jest bieżący preliminarz płatności. Na podobnej zasadzie opiera się również obsługa przedsiębiorstw o bardziej rozbudowanym charakterze. Serwer OFC służy również do dwukierunkowej wymiany danych związanych z prowadzoną obsługą, posiadając mechanizmy zdalnego ładowania dokumentów (np. faktur zakupu) oraz uzyskania dokumentów rozliczeniowych (deklaracji podatkowych, ubezpieczeniowych). System wspomagania zarządzania i system finansowo – księgowy oparty jest o znane, sprawdzone i intuicyjne rozwiązanie produkcji Comarch Optima.Oczywiście zapewniamy szkolenie w zakresie obsługi tego oprogramowania.

Usługi dodatkowe

W obszarze księgowości:

• opracowywanie dokumentów finansowo-księgowych: planów kont, instrukcji księgowych (obiegu dokumentów, kasowych, inwetaryzacyjnych), biznesplanów, wniosków kredytowych itp.
• prowadzenia bieżącego nadzoru nad księgami rachunkowymi prowadzonymi przez klientów we własnym zakresie
• wsparcie w zakresie korespondencji (pomoc w redagowaniu pism dotyczących spraw finansowo-księgowych)
• pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących połączeń i przekształceń spółek
• sporządzenie dokumentów finansowo-księgowych takich jak: polityka rachunkowości, instrukcje kasowe, instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje obiegu dokumentów

W obszarze finansów:

• wykonywanie analiz i zestawień dotyczących danych finansowych
• kształtowanie polityki finansowej firm w obszarze zarządzania płynnością finansową między innymi poprzez monitorowanie zbliżających się terminów spłaty kredytów i innych zobowiązań finansowych, pomoc w zarządzaniu środkami pieniężnymi itp.
• wypełnianie wniosków kredytowych/leasingowych
• sporządzenie biznesplanu
• pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących połączeń i przekształceń spółek

W obszarze doradztwa:

• wykonywanie analiz i zestawień dotyczących danych finansowych
• dokonywanie oceny planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem opłacalności
• pomoc przy zakładaniu nowej firmy
• doradzanie w kwestii wykorzystania najnowszych technik telekomunikacyjnych w usprawnieniu funkcjonowania firm i obniżenia kosztów działalności

W obszarze teleinformatyki:

• projektowanie, wdrożenie i serwis systemów telekomunikacyjnych m. in: sieci komputerowe, dostęp do danych i bezpieczne przechowywanie danych, doradztwo przy wyborze sprzętu i oprogramowania komputerowego, kontrola stanu sprzętu oraz konsultacje w zakresie legalności oprogramowania, serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, kopie bezpieczeństwa danych, dostawy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania na dogodnych warunkach cenowych, systemy łączności (centrale telefoniczne, łączność VoIP)
• usługi Call Center, prowadzenie wirtualnego sekretariatu
• systemy alarmowe i systemy telewizji przemysłowej CCTV